Privacyverklaring
Dominique van der Wansem, werkzaam op de locatie van het te behandelen dier, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken :

Dominique van der Wansem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Contactgegevens van de klant t.b.v. een boekhoudprogramma

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker/klant ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om aanwezig te zijn bij de afspraken gemaakt door Dominique van der Wansem met hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@paardenosteo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken :

Dominique van der Wansem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen/e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om (goederen en) diensten bij u af te leveren

- Dominique van der Wansem verwerkt persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn.

Een voorbeeld hiervan zijn de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming :

Dominique van der Wansem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dominique van der Wansem) tussen zit.

Dominique van der Wansem gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Boekhoudprogramma om u na de afspraak een factuur te kunnen sturen per email : 'Rompslomp'.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren :

Dominique van der Wansem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia   : 7 jaar, t.b.v. de Belastingdienst                        

Adres           : 7 jaar, t.b.v. de Belastingdienst

Onderzoeksgegevens van uw dier : 5 jaar na de laatste behandeling : t.b.v een goed inzicht in het beloop van de gezondheid van uw dier.

 

Delen van persoonsgegevens met derden :

Dominique van der Wansem deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (zoals de Belastingdienst). Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dominique van der Wansem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dominique van der Wansem uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Denk hierbij aan uw dierenarts wanneer aanvullend onderzoek of behandeling voor uw dier noodzakelijk is en andere veterinaire zorgverleners t.b.v. de verbetering/behoud van de gezondheid van uw dier.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken :

Dominique van der Wansem gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dominique van der Wansem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@paardenosteo.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Dominique van der Wansem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen :

Dominique van der Wansem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@paardenosteo.nl